Интуицията – философски метод 2

Друга мисъл на Анри Поанкаре гласи: „Чрез логиката доказват, чрез интуицията – изобретяват”.

Интуицията не изключва логиката, нито пък логиката – интуицията. „Логиката без интуицията превръща мисленето в празна и безсъдържателна игра на „чистите форми” смятат И. Бичко и К. Жариков. Интуицията също не е възможна без логика, защото интуитивното (непосредственото) познание се основава на опосредственото знание и е неделимо от него. Това означава, че интуицията и логиката са свързани и  допълващи се елементи на човешката психика.

„При оценката на информацията на равнище съзнание индивидът е склонен да отдаде предпочитание на онези компоненти, които съответстват на определени стереотипи, щампи; вписват се в системата от ценности и приоритети, действащи на равнище съзнание. В подсъзнанието може да се окаже принципно друга субективна значимост на оценяваните компоненти: това, което в съзнанието се е оказало като доминиращо, в подсъзнанието може да загуби своята значимост, и обратно” споделя руския философ Ирина Бескова. Затова интуитивното познание много често изненадва с нестандартния характер на своите резултати.

За повече информация: сборник научни изследвания „Философия, език, наука”.

Scroll to Top